Benvolgudes/ts membres de l’Associació de Veïns de Bixquert, per la present, i d’acord al que estableix l’article 13, us convoquem a l’ASSEMBLEA GENERAL que se celebrarà el proper dia 28 d’abril de 2017, divendres, a les 19.00 h, en primera convocatòria i a les 19.30h en segona convocatòria, en el Saló d’Actes de (2a planta) de la Casa de Cultura de Xàtiva, amb entrada pel carrer Montcada. Amb el següent

 

Orde del dia

 

–  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
–  Dació de comptes
–  Informe resum de les activitats realitzades

–  Dimissió de la Junta Directiva*

–  Renovació de càrrecs

–  DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE BIXQUERT
–  Precs i preguntes
* Atenent al capítol VI. DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ. Al seu article 26.- Causes de Dissolució i lliurament del romanent. L’associació podrà ser dissolta: si així ho aprova l’Assemblea General convocada expressament per a dita finalitat i amb el vot favorable de la meitat de les persones presents o representades. Cal recordar que segons els estatuts “el romanent net que resulte de la liquidació es destinarà directament a «La Societat Protectora de Animales de Xàtiva», sense que càpia en cap cas el repartiment dels diners entre els associats”.

 

Xàtiva, 10 d’abril de 2017