Des de l’Associació de Veïns de Bixquert volem comunicar als nostres associats, i a tot el veïnat de la partida de Bixquert, que d’acord al que estableix l’article 13, l’ASSEMBLEA GENERAL se celebrarà el proper dia 5 d’octubre de 2012, divendres, a les 20.00 h, en primera convocatòria i a les 20.30h en segona convocatòria, en el Saló d’Actes de (3a planta) de la Casa de Cultura de Xàtiva, amb entrada pel carrer Montcada. Amb el següent

Ordre del dia

– Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
– Presentació de l’estudi Tecnicourbanístic de Bixquert
– Dació de comptes
– Informe resum de les activitats realitzades
– Precs i preguntes

Xàtiva, 20 de setembre de 2012