El proppassat dimarts 19 de febrer, representants de la Junta Directiva de l’Associació de Veïns de Bixquert tinguérem una reunió amb Eduardo Balaguer, secretari de l’Ajuntament de Xàtiva, perquè ens informara de la notificació de la Junta de Govern sobre la sol·licitud realitzada per la nostra associació perquè es revisara la valoració cadastral de la zona de Bixquert i se’ns rebaixaren els valors.

Hem de recordar que aquesta petició que anava junt a l’estudi urbanístic –podeu consultar-lo a la nostra web–, que fou encarregat amb la finalitat de conèixer els trets de l’entorn, així com determinar quines eren les deficiències més importants de la zona i buscar quines eren les solucions més adequades amb la fi de millorar les condicions de vida de l’entorn. En aquest estudi, un dels aspectes tractats era un estudi de mercat amb la finalitat d’analitzar la correcta correlació entre el valor de mercat dels immobles i el seu valor cadastral. Després de realitzar-se l’anàlisi de mercat pertinent es va demostrar que hi havia una discordança entre els paràmetres utilitzats per a la determinació dels valors cadastrals en el moment de la redacció de la ponència i els de la realitat del mercat actual, amb la qual cosa s’incomplia la norma 3 del RD 1020/93 segons el qual “… per al càlcul del valor cadastral es prendrà com a referència el valor de mercat, sense que en cap cas puga excedir-se”. Així que des de l’Associació de Veïns de Bixquert iniciàrem els tràmits oportuns perquè es portara endavant aquesta revisió de valors, tant a la Gerència de Valors del Cadastre de València com a l’Ajuntament de Xàtiva.

ajuntament

Hem de remarcar que en aquesta reunió se’ns va explicar la notificació de l’acord de govern realitzat el 26 de desembre de 2012 on “vista la sol·licitud formulada per l’Associació de Veïns de Bixquert sobre revisió cadastral dels valors aplicats a aquesta zona”, i atenent a les carències i deficiències, s’ha procedit a replantejar la situació valorativa de la zona de determinades zones de Bixquert, per a la qual cosa des de l’Ajuntament se sol·licita, a la Gerència Regional de Cadastre de València l’aplicació, segons la norma 14 del RD 1020/93, del coeficient M de “finques afectades per situacions especials de caràcter intrínsec”, que correspon al 0’80, és a dir, una reducció del 20%.

A més d’aquest acord, també se’ns va informar que en les zones de la Rectoria de Novetlè i les Llomes de Gosalvo, s’havia procedit a efectuar un estudi per realitzar una revisió de la ponència parcial dels valors impositius, cosa que comportaria una reducció bastant significativa respecte als valors actuals –uns acords que seran notificats en breu. Així mateix, se’ns informà que s’anava a realitzar una reducció del 0’15% de manera generalitzada a tot el veïnat de Bixquert.

D’altra banda, des de l’Associació de Veïns plantejàrem els casos dels terrenys que es troben dins de PAIs (Plans d’Actuació Integrada) i que no s’han arribat a executar. És a dir, aquells terrenys que són urbanitzables però que no es poden urbanitzar. Per a aquests casos se’ns explicà que es podia fer, per part de les persones afectades, la sol·litud de la rebaixada del 40% del valor cadastral atenent a la seua no edificabilitat, a l’igual que s’havia esdevingut en els polígons industrials de la ciutat: Canyoles i Albaida.

Des de l’Associació de veïns creguem que la davallada dels valors cadastrals és un pas molt important per als nostres associats i per al conjunt de veïnat de Bixquert, atés que era una de les demanades i finalitats que perseguíem amb la realització de l’informe urbanístic. Amb tot, continuarem reunint-nos amb els representants institucionals per assolir la resta de demandes que se sol·licitaven en l’informe.